• 1001 ý tưởng làm giàu

Điển hình thời 4.0

Điển hình thời 4.0

Trưởng thôn Trần Kính quyết định thành lập một đoàn đại biểu của làng đi tham quan các điển hình tiên tiến về kinh tế, xã hội ở các xã trong huyện...